w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Vizita ministrului Afacerilor Externe Teodor Baconschi în Republica Croația

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a efectuat astăzi, 27 septembrie 2011, o vizită oficială în Republica Croația, la invitația vicepremierului și ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Croația, Gordan Jandroković.

Programul vizitei ministrului român a inclus convorbiri cu omologul croat, întâlniri cu președintele Republicii Croația, Ivo Josipović și cupreședintele Parlamentului, Luka Bebić. De asemenea, oficialul român a ținut o prelegere în fața corpului diplomatic acreditat la Zagreb cu titlul Extinderea UE: avantaje europene, beneficii regionale. Evenimentul a fost urmat de prezentarea unei scurte piese de teatru în dialectul istro–român, cu titlul Unde crește piperul/Iuva popârul crește, pusă în scenă de copii din localitatea Șușnievița din peninsula Istria. Vizita la Zagreb s-a încheiat cu o întâlnire a șefului diplomației române cu reprezentanți ai comunității de afaceri din Republica Croația.

Ministrul Baconschi a transmis autorităților croate un mesaj de felicitare pentru finalizarea negocierilor de aderare a țării la Uniunea Europeană și a salutat abordarea deschisă și sprijinul Zagrebului pentru continuarea procesului de integrare europeană a statelor din regiunea Balcanilor de Vest. "Aderarea Croației poate aduce valoare adăugată pentru întreaga regiune," a apreciat ministrul român de externe. "România și Croația își doresc o Uniune Europeană puternică," a mai spus ministrul Baconschi.

Șeful diplomației croate a adresat mulțumiri României pentru sprijinul constant acordat în procesul de integrare europeană. Cei doi miniștri au subliniat importanța dezvoltării unei conlucrări pragmatice între România și Croația, inclusiv prin valorificarea formelor de cooperare regională, precum Strategia UE pentru Regiunea Dunării sau Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est. În ceea ce privește cooperarea sectorială, discuțiile s-au axat pe necesitatea impulsionării colaborării în domeniile apărării, justiției, afacerilor interne și turismului.

Dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări a constituit un punct central pe agenda discuțiilor oficiale. Miniștrii de externe român și croat au agreat ideea organizării unui forum de afaceri, precum și înființarea unei Camere de Comerț bilaterale. "Sunt sigur că printr-un forum economic vom reuși să stimulăm schimburile economice și investițiile reciproce," a declarat ministrul Baconschi.

Totodată, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea dintre cele două state pentru prezervarea dialectului istro–român, unul dintre dialectele istorice ale limbii române, vorbit în peninsula Istria din Croația. Printre proiectele concrete discutate s-au numărat introducerea de ore facultative de istro-română la școala din Șușnievița și a unor emisiuni de radio în istro-română în mass-media din regiune, precum și dezvoltarea unor proiecte culturale și academice comune.

În cadrul întrevederii cu președintele Republicii Croația, Ivo Josipović, au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale, europene și regionale, cu accent pe domeniile care pot genera o intensificare a cooperării dintre cele două state. Ministrul român a subliniat importanța sprijinirii tuturor țărilor din regiune în eforturile de integrare europeană și după momentul aderării Croației la Uniunea Europeană. "Trebuie să menținem un dialog dinamic la nivel regional," a menționat șeful diplomației de la București.

Convorbirile cu Luka Bebić, președintele Parlamentului Republicii Croația, s-au axat pe modul pozitiv în care evoluează cooperarea parlamentară dintre cele două state, precum și pe felul în care Republica Croația și România gestionează problematica minorităților.

La întâlnirea ministrului cu mediul de afaceri din Croația, desfășurată la Ambasada României, au participat reprezentanți din domenii importante pentru cooperarea economică bilaterală – construcții civile, industria alimentară, turism, transporturi, infrastructură portuară, industria prelucrării petrolului, servicii financiare. În cursul întrevederii, ministrul român i-a asigurat pe oamenii de afaceri croați de întreg sprijinul pentru dezvoltarea legăturilor comerciale dintre cele două țări, subliniind totodată că viitoarea calitate a Croației de stat membru al Uniunii Europene va facilita creșterea fluxurilor comerciale și investiționale bilaterale.


The Visit of the Minister of Foreign Affairs Teodor Baconschi to Croatia

Romania's Foreign Minister Teodor Baconschi has been on an official visit to the Republic of Croatia on 27 September 2011, at the invitation of Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and European Integration Gordan Jandrokovič.

The schedule of the Romanian minister's visit included talks with his Croatian counterpart, meetings with the President of Croatia, Ivo Josipovič and with Speaker of Parliament Luka Bebič. The Romanian official also delivered a lecture before the diplomatic corps accredited to Zagreb, on "EU Enlargement: European Advantages, Regional Benefits." The event was followed by a brief theatrical performance in the Istro-Romanian dialect, staged by children from Shushnievitsa, a locality in the Istria peninsula. The visit to Zagreb ended with a meeting of the head of the Romanian diplomacy with representatives of the business community in the Republic of Croatia.

Minister Baconschi conveyed to the Croatian authorities a message congratulating them for having completed the negotiations on the country's accession to the European Union and saluted Zagreb's open approach and support for the continuation of the process of European integration of the states in the Western Balkans region. "Croatia's approach can add value to the whole region," the Romanian Foreign Minister said. "Romania and Croatia want to see a stronger European Union," added Minister Baconschi.

The head of the Croatian diplomacy thanked Romania for the constant support granted in the process of European integration. The two ministers underscored the importance of developing a pragmatic collaboration between Romania and Croatia, also by turning to advantage such regional cooperation formats as the EU Strategy for the Danube Region or the South-East European Cooperation Process. As far as sectoral cooperation is concerned, the discussions focused on the need to spur collaboration in the fields of defence, justice, internal affairs, and tourism.

The growth of economic relations between the two countries was a central item on the agenda of the official talks. The Romanian and Croatian foreign ministers agreed on organizing a business forum and on establishing a bilateral Chamber of Commerce. "I am sure an economic forum would help us stimulate the economic exchanges and mutual investment," stated Minister Baconschi.

The two officials moreover discussed cooperation between the two states to preserve the Istro-Romanian dialect, one of the historical dialects of the Romanian language, spoken in the Istria peninsula of Croatia. A specific project in this line refers to introducing optional Istro-Romanian language classes at the school of Shushnievitsa and radio programs in the Istro-Romanian language in the respective region, as well as to developing joint cultural and academic projects.

During the meeting with President Ivo Josipovič of Croatia, they approached aspects of the bilateral, European and regional relations, with emphasis on the fields likely to help boost the cooperation between the two states. The Romanian minister underscored the importance of supporting all countries of the region in their European integration efforts also after Croatia's accession to the European Union. "We need to maintain a dynamic regional dialogue," said the head of the Romanian diplomacy.

September 27, 2011
© 2011 Romanian Ministry of Foreign Affairs


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.