w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Limba și dialectu
by Ignazio Buttitta

Ur populu
pureț-ăl în veruge
respuliaț-ăl
zecepiț-li gura
și înca-i liber.

Laiețe-li lucru
paseporetu
scåndu iuva mărânca
påtu iuva dorme,
înca ăi bogåt.

Ur populu,
vise siromah și servu
când ăli furu limba
cara vut-a în dota dila țåți
și pl'erzut-ăi za vaica.

Lingua e dialettu

Un populu
mittitulu a catina
spuggghiatulu
attuppatici a vucca,
è ancora libiru.

Livatici u travagghiu
u passaportu
a tavula unni mancia
u lettu unni dormi,
è ancora riccu.

Un populu,
diventa poviru e servu,
quannu ci arrubbanu a lingua
addutata di patri:
è persu pi sempri.

Lingua e dialetto

Un popolo
mettetelo in catene
spogliatelo
tappategli la bocca,
È ancora libero.

toglietegli il lavoro
il passaporto
la tavola dove mangia
il letto dove dorme,
È ancora ricco.

un popolo,
diventa povero e servo,
quando gli rubano la lingua
avuta in dote dai padri:
È perduto per sempre.

Pre nostre limbe de Marina Stroligo


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.