w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Predstavljena monografija
Knjiga o Istrorumunjima na gornjem Jadranu s težištem na Žejanama
Knjiga je rezultat višegodišnjih terenskih istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumunja koja su slijedila tragove Vlaha na području Istre, Primorja, Kvarnera i Gorskog kotara

Rijeka - U Muzeju grada Rijeke predstavljena je knjiga o Istrorumunjima na području gornjeg Jadrana, nastala kao rezultat višegodišnjih terenskih istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumunja koja su slijedila tragove Vlaha na području Istre, Primorja, Kvarnera i Gorskog kotara. Uz predstavljanje knjige u Muzeju grada prigodno je postavljena i izložba umjetničkih fotografija Mariusa Roșua na temu "Rumunjske pravoslavne crkve iz Vojvodine".


Knjiga je koncipirana kao monografski album, s više fotografija nego teksta, a težište stavlja na mjesta Žejane, Šušnjevica i okolne zaseoke u kojima se još govori jezikom predaka. Prema riječima Coste Roșua, počasnog direktora i glavnog urednika izdavačke djelanosti Zavoda, danas u tim mjestima živi 263 istrorumunskih govornika, a najviše ih je u Žejanama.

Istraživanjem je obuhvaćeno i područje Gorskog kotara, otoka Krka te Velebita gdje su tragovi bivanja Vlaha uglavnom sačuvani u toponimima ili zabilježbama u povijesnim dokumentima.

Na vrijednost izdanja koje kroz hod tragovima Vlaha otvara nove vizure na povijest ovog kraja osvrnula se i Nina Spicijarić Paškvan iz Zavoda za povijesne i društvene znanosi HAZU u Rijeci, pri čemu je težište stavila na objašnjenje pojma "Vlah".

Ova praslavenska posuđenica iz gotskog jezika u počeku je označavala romanskog govornika, odnosno za Germane je označavala keltske narode na području što ga danas nastanjuju Talijani i Francuzi, dok je za slavenske narode označavala Rumunje i Talijane.

Tako naziv pokrajine Wales u Velikoj Britaniji potječe od pojma Vlah, jer je to područje bilo naseljeno Keltima, a po govornicima romanskog jezika naziv je dobila i frankofonska pokrajina Valonija u Belgiji. Slične primjere nalazimo i u slavenskim jezicima, pa u češkom i slovačkom riječ "Valah" označava Rumunja, dok riječ "Vlah" označava Talijana.

Kasnije se značenje riječi promijenilo pa Vlah postaje pojam za označavanje društvene kategorije, odnosno čovjeka nomadskog karaktera, da bi daljnjim razvitkom Vlah postao pojam koji označava nekog drugoga. Tako primjerice na Žumberku Vlasima nazivaju grkokatolike, a muslimani u Bihaću tako nazivaju kršćane.

Na isti način Vlah se u Istri koristi kao opreka između čakavskog govornika starosjedioca i novodoseljenika koji su u 15. soljeću došli na područje Ćićarije i još uvijek govore jezikom što ga znanost naziva istrorumunjskim jer ima poveznica sa starim rumunjskim jezikom.

Nela Valerjev Ogurlić

July 18, 2014
© 2014 Novi List


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.