w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Poziv: Terensko istraživanje u Velim Munama, Malim Munama i Žejanama

Ovo terensko istraživanje i prvu fazu većeg istraživačkog projekta organizira Klub studenata etnologije i kulturne antropologije, u aktivnoj suradnji i uz pomoć Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te s udrugama "Žejane" i "Mladi Mune" (Primorsko-goranska županija, RH). Istrorumunjski je jezik – sa svojim dvama jezičnim idiomima: žejanskim i vlaškim – jezik koji se govori u istočnim predjelima Istre, na rubu Ćepičkog polja (vlaški jezik) te u sjevernoj Istri na rubu Ćićarije (žejanski jezik). S procijenjenim brojem od 150 govornika koji tečno govore jezik (iz 2010. godine), istrorumunjski je kritično ugrožen jezik, uvršten u UNESCO-ovu Crvenu knjigu ugroženih jezika, a pod nazivom "Istro-rumunjski govori" uvršten je na listu zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture RH. Recentni radovi studenata i razgovori s nastavnicima na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – ukazali su na potrebu proučavanja tradicijske kulture, kao i suvremene kulture i etnokulturnih identiteta govornika istrorumunjskih idioma. Ovaj projekt ima za cilj (v. više niže) pomoći udrugama u dokumentaciji tradicijske kulture, lokalnih praksi i identiteta, suvremene kulture i društvenih procesa, te dokumentiranju i očuvanju jezika u svrhu razvoja lokalne zajednice. Ovo terensko istraživanje provelo bi se u mjestima koja pripadaju župi Mune: Vele Mune, Male Mune i Žejane (općina Matulji, Primorsko-goranska županija, RH). Potonje je mjesto najveće koncentracije govornika žejanskog idioma istrorumunjskog jezika. Zbog duge povijesne povezanosti triju mjesta, te zajedničkog povijesnog podrijetla, koja se odražava i u društvenim odnosima te elementima tradicijske kulture i njihovim promjenama i u skladu sa teoretskim pristupima proučavanju identiteta i identifikacija (usp. Grbić 1993, 2014; Čapo Žmegač 1997, 2002; Škrbić Alempijević 2003a; u kontekstu Istre, usp. Škrbić Alempijević 2003b), istraživanje bi nastojalo obuhvatiti sva tri mjesta, svakodnevne i kulturne interakcije njihovih mještana i njihov utjecaj na oblikovanje lokalnog identiteta, s posebnim osvrtom na identitet govornika žejanskog idioma istrorumunjskog jezika. Neka od istraživačkih pitanja, segmenata i aspekata tradicijske i suvremene kulture koje želimo istražiti su:

 1. utvrđivanje jezične situacije (mono/bilingvalnost ispitanika, jezično-govorna kompetencija u lokalnom idiomu, stavovi spram lokalnog idioma, vrednovanje i označavanje lokalnog idioma, povezanost idioma s osjećajem identiteta);
 2. suvremene izvedbe tradicijskih praksi i njihova važnost za lokalniidentitet, njihove transformacije i druge uloge u životu lokalne zajednice (npr. ophodi zvončara i drugi pokladni običaji, tradicijska narodna nošnja, tradicijska zanimanja, obrti i vještine, tradicijska glazba i plesovi, godišnji i životni običaji, itd.)
 3. interakcije mještana i simboličke granice u prostoru i društvenim odnosima u identifikaciji s lokalnom i širom regionalnom zajednicom;
 4. društveno sjećanje (npr. antifašistička borba i stradavanje mjesta u Drugom svjetskom ratu)
 5. migracije stanovništva u veća urbana središta u regiji, izvan regije te u inozemstvo;
 6. potencijali za turistički razvoj;
 7. utjecaji rada udruga na lokalnu zajednicu i identitet.
Terensko istraživanje bi obuhvatilo dva posjeta spomenutim mjestima. Prvi posjet će se održati u svibnju 2015., u trajanju od 5 radnih dana; drugi u srpnju 2015., koji će biti proveden kao kontrolno istraživanje, također u trajanju od 5 radnih dana. Sudjelovanje u projektu je dobrovoljno, te koncipirano kao stručno istraživanje i stjecanje prakse za studente viših godina preddiplomskog studija te studente diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije. Istraživanje je u skladu s ciljevima, djelatnostima i programom aktivnosti Kluba studenata etnologije i kulturne antropologije, te misijom i vizijom Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zagrebu. Ovim se istraživanjem praktično realizira jedan od ishoda učenja na studijima etnologije i kulturne antropologije, prema kojem studenti trebaju moći osmisliti i provesti terensko istraživanje. Ovo je istraživanje nadopuna i stjecanje praktičnog iskustva u terenskim istraživanjima na temelju teoretskog znanja stečenog na kolegijima Etnografije komunikacija, Globalizacija i lokalne kulturne prakse, Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja te Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja. Ovo terensko istraživanje ne donosi niti uvjetuje stjecanje ECTS bodova, kao ni na prolaznost ili uspješnost studenata na spomenutim kolegijima. Broj sudionika u ovom istraživanju je ograničen; u terenskom istraživanju sudjelovalo bi maksimalno 6 studenata etnologije i kulturne antropologije, pri čemu je mogućnost sudjelovanja određena kriterijem da su kandidati odslušali i položili kolegij Metodologija etnologije i kulturne antropologije (2. godina preddiplomskog studija etnologije i kulturne antropologije; zimski semestar), kao temeljni kolegij za razumijevanje teorije i prakse terenskih istraživanja u etnologiji i kulturnoj antropologiji. U istraživanju sudjeluju, te će participirati u odlascima na teren: kao stručne savjetnice i mentorice, red.prof. dr.sc. Jadranka Grbić Jakopović i izv.prof. dr.sc. Nevena Škrbić Alempijević. Studenti bi bili obavezni odabrati istraživačku temu i sudjelovati u odlascima na teren, te predstaviti rezultate svojeg istraživanja. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni u vidu prikazivanja preliminarnih rezultata, te konačnih etnografskih studija:
 1. objavom u studentskom časopisu "Kazivač", u budućem zborniku radova, te prijavama za publikaciju u drugim studentskim te stručnim časopisima;
 2. kroz predavanja i izlaganja u Zagrebu;
 3. u sklopu kulturno-znanstvenih manifestacija u Žejanama ("Dani žejanskog jezika" 2015.) i Velim Munama ("Stogodišnjica rođenja dr.sc. Maksa Peloze (1915-2015.)"), koje će se održati u 2015. godini; konačni rezultati ujedno će biti dostupni za i korištenje udrugama "Žejane" i "Mladi Mune";
 4. na studentskim konferencijama, simpozijima, okruglim stolovima i sl., te mogućim platformama za prezentaciju rada Kluba i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju.
Cilj je ovoga projekta postavljanje platforme za studentski rad i participaciju u stručnim terenskim istraživanjima, radi stjecanja iskustva u istom, u skladu s misijom i vizijom Odsjeka, ishodima učenja studijskog programa etnologije i kulturne antropologije te cilja, djelatnosti i programa aktivnosti Kluba studenata etnologije i kulturne antropologije; dalje, integracija znanja i istraživanja te senzibilnosti struke u praktičnom, primjenjivom projektu, u vidu primjene etnoloških/kulturnoantropoloških znanja u korist lokalne zajednice, tj. zajednice govornika ugroženog jezik. U tom smislu, konačni cilj i svrha projekta jest pomoći ranije spomenutim udrugama, kroz ravnopravni dijalog i suradnju, prema svim etičkim i profesionalnim-znanstvenim standardima, u dokumentiranju prošlosti mjesta, tradicijske kulture, ali također i jezika, svakodnevnog života i suvremene kulture, društvenih procesa i identiteta, i govornika žejanskog idioma istrorumunjskog jezika i stanovnika Velih i Malih Muna, te pojačati svjesnost ne samo govornika već i šire javnosti o procesima nestanka jezika, te ovim zajednicama. Time ovaj projekt djeluje u okviru Rezolucije Europskog parlamenta od 11. rujna 2013. o ugroženim europskim jezicima i jezičnoj raznolikosti u Europskoj uniji (2013/2007(INI), koja skreće pozornost "na činjenicu da je opstanak ugroženog jezika ekvivalentan opstanku i razvoju zajednice koja ga koristi", "zauzima stajalište da je politika revitalizacije jezika dugoročan napor koji se mora temeljiti na raznovrsnom i koordiniranom planiranju aktivnosti na različitim područjima", te poziva države članice "da obraćaju veću pozornost na visokoškolske studije i istraživanja s posebnim naglaskom na ugroženim jezicima te da ih podupiru" (Izvor: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0350+0+DOC+XML+V0//HR. Posjećeno: 13.12.2014.). Također djeluje u okviru Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, koja postavlja kao svoje ciljeve i načela, između ostalog, potrebu za "odlučnu akciju na promicanju regionalnih ili manjinskih jezika sa ciljem njihova očuvanja", te "poticanje izučavanja i istraživanja o regionalnim i manjinskim jezicima na sveučilištima ili odgovarajućim institucijama". (Izvor: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_hr.pdf. Posjećeno:15.12.2014.)


Mjesto održavanja: Žejane, Vele Mune, Male Mune (Primorsko-goranska županija, RH)

Vrijeme održavanja: svibanj 2015., srpanj 2015.

Mentorice:

 • dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović, red. prof.
 • dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izv. prof.

  Broj sudionika: 6 studenata/ica

  Uvjet za sudjelovanje: Odslušan i položen kolegij Metodologija etnologije i kulturne antropologije (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju; 3. [zimski] semestar preddiplomskog studija)

  Opseg preporučenih tema:

 • utvrđivanje jezične situacije (mono/bilingvalnost ispitanika, jezično-govorna kompetencija u lokalnom idiomu, stavovi spram lokalnog idioma, vrednovanje i označavanje lokalnog idioma, povezanost idioma s osjećajem identiteta);
 • suvremene izvedbe tradicijskih praksi i njihova važnost za lokalni identitet, njihove transformacije i druge uloge u životu lokalne zajednice (npr. ophodi zvončara i drugi pokladni običaji, tradicijska narodna nošnja, tradicijska zanimanja, obrti i vještine, tradicijska glazba i plesovi, godišnji i životni običaji, itd.)
 • interakcije mještana i simboličke granice u prostoru i društvenim odnosima u identifikaciji s lokalnom i širom regionalnom zajednicom;
 • društveno sjećanje (npr. antifašistička borba i stradavanje mjesta u Drugom svjetskom ratu)
 • migracije stanovništva u veća urbana središta u regiji, izvan regije te u inozemstvo;
 • potencijali za turistički razvoj;
 • utjecaji rada udruga na lokalnu zajednicu i identitet.

  Rok za prijavu: Od 7. travnja 2015. do 15. travnja 2015.

  April 7, 2015
  © 2015 Klub studenata etnologije i kulturne antropologije (KSEKA)


 • | Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

  © 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.